KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA HAKINDA KANUN UYARINCA AYDINLATMA METNİ


Değerli Ziyaretçilerimiz;

Korezonmed.com olarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.


Veri Sorumlusu:

İşbu aydınlatma metninde “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.

Adı/Ünvanı: Halil Eray EGE E-Ticaret Hizmetleri

Adres: Atilla Mah. 483. Sk. No:14 D:6 Konak / İzmir

Telefon: 0 (543) 567 3966

Web Sitesi: korezonmed.com

E-mail Adresi: info@korezonmed.com


Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri Sorumlusu tarafından, internet sitesi, e-mail, telefon, sözleşmeler, yazılı form/tutanak vb. araçlarla kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü veya yazılı ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmaktadır. Kişisel veri sahiplerinin KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki hakları aşağıdadır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK 11/1. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler, Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine yazılı olarak iletilebilir. Veri Sorumlusuna usulüne uygun olarak iletilen talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır.


Kişisel Verilerin Toplanması

KVKK uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Bu kapsamda tarafınıza ait isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, telefon numarası, adres vb. kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte olup işbu aydınlatma metnini onaylayan her bir kişinin kişisel verilerinin kullanılmasına ve aktarımına rıza göstermiş olduğu kabul edilmektedir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla korezonmed.com olarak; mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.


Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla korezonmed.com olarak, sistemlerimize kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir. 


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda nasıl toplandığını açıkladığımız kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve korezonmed.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu ve gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 • Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin icrası ve bu kişilerin/kurumların ticari güvenliğinin sağlanması,
 • korezonmed.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • korezonmed.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Çalışanlar ve çalışan adayları bakımından insan kaynakları politikalarının icrası ve takibi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin icrası ve takibi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibidir.


Saklama Süresi ve İmha

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.


Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri Sorumlusu olarak toplanan kişisel verileriniz, faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı, işbirliği yapılan anlaşmalı kuruluşlar (iş ortaklarımız),

 • Banka ve sigorta şirketleri,
 • Özel/kamu denetim kuruluşları,
 • İştirakler,
 • Kargo şirketleri,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile gerekli eğitim hizmetleri sağlayan kurum ve kuruluşlar,
 • Hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlar


Müşteri Beyanı

KVKK gereğince, kişisel verilerimin korezonmed.com tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum ve anladım. Veri Sorumlusuna doğrudan tarafımca verilen veya mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaç çerçevesinde, belirtilen yöntem ve kapsamda toplanmasına, işlenmesine, üçüncü kişilerce paylaşılmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.